logo   Rakke Valla Hariduse Selts

RAKKE VALLA HARIDUSE SELTSI ARENGUKAVA

2017-2020

Sisukord

1 Sissejuhatus

2 Seltsitegevuse hetkeolukord

2.1 Ajalooline taust

2.2 Väljavõte Rakke Valla Hariduse Seltsi põhikirjast Eesmärgid, ülesanded, õigused:

2.3 Seltsi tegevusest 2016. aastal

2.4 Ürituste korraldamine 2017.

3 Tulevikuvisioon

4 Tegevuskava aastateks 2017–2020.

1 Sissejuhatus

Käesolev arengukava on koostatud Rakke Valla Hariduse Seltsi (edaspidi RVHS) juhatuse ja seltsiliikmete koostööna. Arengukava on koostatud neljaks aastaks ning see kajastab hetkeolukorda, seltsi eesmärgistatud soovitud arengut aastateks 2017-2020 ning selle saavutamiseks vajalikud tegevused.

Arengukava koostamisel on aluseks:. kultuuripoliitika alusdokument „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“, mis sätestab:

Kultuuripoliitika eesmärgiks on kujundada loovust väärtustav ühiskond, hoides ja edendades eesti rahvuslikku identiteeti, uurides, talletades ja kandes edasi kultuurimälu ja luues soodsad tingimused elujõulise, avatud ning mitmekesise kultuuriruumi arenguks ja kultuuris osalemiseks.

Arengukava on seltsi tegevuse, eesmärkide ja rahaliste vahendite kavandamise aluseksolev dokument, mis sisaldab ühelt poolt ülevaadet praegusest seltsi tööst, teisalt näitab ära pikemaajalised arengusuunad ning seltsitegevuse kavandamise alused. Lähtuvalt toimuvatest muutustest tuleks arengukava pidevalt täiustada. Arengukava lahutamatuks osaks on piirkonna elanike kaasamine seltsitegevusse. Sel eesmärgil on küsitletud seltsi üritustel osalenud piirkonna elanikke.

2 Seltsitegevuse hetkeolukord

2.1 Ajalooline taust

1913. aastal võtsid Rakke lähikonnast pärit talupojad August Alatsei, Hindrek Krausberg ja Isak Etty nõuks asutada kohalik rahvahariduse selts. Rakke Rahvahariduse Selts alustas tööd alles pea aasta kestnud võitlust. 1914. aastal otsustati Seltsiasjade Nõukogus Rakke Rahvahariduse Seltsi põhikiri registreerida ja seltsile saadi tegevusluba. Rakke Valla Hariduse Selts on sisuliselt selle seltsi õigusjärglane, ühendades kultuuriväärtuste hoidmisest, kultuuri viljelemisest ja enesetäiendamisest huvitatud inimesi.

Osalemine seltsi tegevuses on vallarahva kultuuriaktiivsuse üheks näitajaks. 2016. aasta 30. novembri seisuga kuulub Rakke Valla Hariduse Seltsi 50 liiget.

2.2 Väljavõte Rakke Valla Hariduse Seltsi põhikirjast Eesmärgid, ülesanded, õigused:

7. Seltsi eesmärgiks on täiskasvanute hulgas täiendõppe organiseerimine, õpiharjumuste kujundamine, silmaringi laiendamine, rahvusliku kultuuripärandi säilitamine, arendamine, viljelemine ja propageerimine; inimeste sotsiaalse aktiivsuse tõstmine seltsi tööst osavõtu kaudu. Selleks selts :

- moodustab huviühendusi ja taidlusringe;

- korraldab loenguid, kohtumisi, näitusi, kogemuste vahetamist ja ekskursioone; osaleb kursustel;

- võimaldab ühenduste juhtidel ja ürituste organiseerijatel osavõttu täiendõppest;

- otsib võimalusi huvi- ja taidlusringide materiaalseks toetamiseks;

- teeb koostööd kultuuriseltsidega nii kodu- kui välismaal;

- osaleb EKSÜ üle-eestilistel üritustel.

2.3 Seltsi tegevusest 2016. aastal

Jaanuar - Muuseuminädal, perepäev ja Rakke muuseumi 15. juubeli tähistamine, vanade pillide näitus ja pillipäev

Märts - Osalemine Emakeelepäeval Tartus

Aprill - Kultuurilooline matk Pärnumaa Arstide Seltsi liikmetele

Mai - Talgupäev. Tähiste paigaldamine endiste koolihoonete asukohtades. Muuseumiöö. Osalemine seltside suvepeol Põltsamaal

Juuni - Osalemine PAIK-i 10. juubelil

Juuli - Seltsiliikmete rahvariiete näitus. Ekskursioon Narva, Narva-Jõesuu, Sinimäed, Toila

August - Regilauliku „Laula, laula, suukene, liigu linnukeelekene“ trükkimine ja 3 esitlust. Mõttetalgute korraldamine koos EKS Ühendusega Rakkes

September –RVH Selts 20

November – Osalemine ERM-is raamatulaadal

2.4 Ürituste korraldamine 2017

Jaanuar

Arengukava koostamine 2017-2020

Alustada koostööprojekti „Seltsis on segasem“ Rakke Kooli õpilastega

Veebruar

Alustada muuseumivarade inventariseerimist

Märts

Osaleda emakeelepäeval „Murrete homne päev“ Tartus 11. 03

Osaleda Karl Ernst von Baeri 225. sünniaastapäeva tähistamisel Koerus 11.03

Osaleda Eesti Kultuuriseltside Ühenduse aastaraamatu esitlusel Tartus 11.03

Aprill

Kolme tamme istutamine Kase parki Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks

Mai

Muuseumiöö

Osalemine seltside kevadpeol „Ikka üheskoos“ Tõrvas 20.05

Juuni

Seltsi kevadpäev 10.06

Juuli

Ekskursioon Tsitre parki

August

Ekskursioon Eesti Rahva Muuseumi

September

Seltsi sügispäev

Oktoober

Kohtumine kirjanikuga

November

Jõulusuupistete valmistamise õppimine Väike-Maarjas

3 Tulevikuvisioon

Rakke Valla Hariduse Selts seisab selle eest, et eesti keel ja kultuur on väärtustatud.

Seab eesmärgiks seltsitegevuse mitmekesistamise teel suurendada liikmeskonda.

Jätkata koostööd Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ja kohalike kultuuriseltside ning väliseesti seltsidega.

Kaasata seltsitegevusse noori.

Inventariseerida kogu muuseumi fond.

4 Tegevuskava aastateks 2017–2020

Aastatel 2017–2020 korraldatakse jätkuvalt traditsioonilisi üritusi: seltsi kevad- ja sügispäev, muuseumiöö.

Korraldatakse kultuuriloolisi matku ja ekskursioone

Uudised

Uudiste arhiiv