Rakke Valla Hariduse Selts

Seltsi asutamisest

1913.a. veebruaris võtsid Rakke lähikonnast pärit talupojad August Alatsei, Hindrek Krausberg ja Isak Etty nõuks asutada kohalik rahvahariduse selts. Selle põhikirjas olid ette nähtud sellised eesmärgid nagu kooli avamine, koolivälise hariduse edendamine jms Paraku ei saadud luba seltsi asutamiseks sellel ega ka järgmisel katsel.
Ajalehes "Postimees" kirjutati 25. septembril 1913.a.: "Tallinnamaal jäeti hiljuti Rakke Haridusselts kinnitamata. Kubermanguvalitsus oli leidnud, et alustajatel mitte tarvilikku hariduslist tsensust ei olevat. Sel korral tähendasime meie, et sarnane nõudmine täitsa seadusevastane on, sest seadus ei nõua haridusseltside asutajatelt mitte, et nad oma koolitunnistused ette näitama peaksid. Ka ei ole kubermanguvalitsus see koht, kus selle üle otsustatakse, kas keegi oma hariduse poolest kõlbulik on haridusseltsi asutama, või mitte, päälegi on ju haridusseltsi asutajad seks olemas, et teatavat korraldust luua, mille abil hariduse laialilaotamine võimalikuks tehakse. Ja selle juures ei ole ometi mitte "tsensus" nii tähtis."
Seltsi asutamise küsimus Rakkes sattus niivõrd suure avaliku tähelepanu alla, et võimud olid lõpuks sunnitud seltsi loomisega nõustuma. Kui nüüd needsamad eespoolmainitud kolm meest 1914. aasta algul oma teise (üldse kolmanda) avalduse esitasid, otsustati Seltsiasjade Nõukogus Rakke Rahvahariduse Seltsi põhikiri registreerida. Kuu pärast avalduse registreerimist saadi tegevusluba.
Seltsi eestseisuse esimeheks valiti Oskar Krausberg ja tema abideks asutajaliikmed Karl Püss ning Hans Jürgens. Kahjuks langes seltsi töö algus kokku puhkenud Esimese maailmasõja algusega ja seltsitegevus katkes.Seltsi taasloomise koosolek toimus 25. septembril 1919. Seltsi esimeheks sai Jaan Särg, kes aastatel 1904-1920 töötas Rakke posti-telegraafi kontori ülemana.
Seltsi tegevus katkes 1940.a. aastal.
Rakke Rahvaharidusseltsi õigusjärglane, Rakke Valla Hariduse Selts, moodustati 25. septembril 1996.aastal. Seltsi eesmärgiks on organiseerida täiskasvanutele täiendõpet, kujundada neis õpiharjumusi, laiendada silmaringi ja tõsta liikmete sotsiaalset aktiivsust seltsi tööst osavõtu teel. Rakke Rahvaharidusseltsi ja Rakke Valla Hariduse Seltsi tegevusest annab üksikasjalise ülevaate 2004.a. avaldatud Aime Kinnepi poolt koostatud trükis "90 aastat rahvahariduse seltsitegevust Rakkes".

Hans Jürgens perega