logo   Rakke Valla Hariduse Selts

Rakke Valla Hariduse Seltsi põhikiri

1. Rakke Valla Hariduse Selts (edaspidi selts) on mittetulundusühing, mis ühendab vabatahtlikkuse alusel eneseharimisest ja taidlusest huvitatud inimesi.
2.Seltsi aadress: Rakke Raamatukogu, Faehlmanni tee 26 Rakke 46301 Lääne-Virumaa; Telefon: 3291266.
3.Seltsi asutamiskoosolek toimus 25. septembril 1996.a.
4.Selts rajaneb demokraatlikel põhimõtteil, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel, juhtorganite valitavusel ja regulaarsel aruandlusel seltsi liikmete ees.
5.Selts juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, käesolevast põhikirjast ja üldkogu otsustest. Selts teeb koostööd sarnastes tegevusvaldkondades olevate organisatsioonidega ja seltsidega nii kodu- kui ka välismaal, kohalike omavalitsusorganitega, asutuste, ettevõtete ja üksikisikutega.
6.Seltsil on juriidilise isiku õigused. Tal on oma pitsat, arveldusarve ja sümboolika.

Eesmärgid, ülesanded, õigused

7.Seltsi eesmärgiks on täiskasvanute hulgas täiendõppe organiseerimine, õpiharjumuste kujundamine, silmaringi laiendamine, rahvusliku kultuuripärandi säilitamine, arendamine, viljelemine ja propageerimine, inimeste sotsiaalse aktiivsuse tõstmine seltsi tööst osavõtu teel.

Selleks selts:
7.1 moodustab õpi- ja huviringe, taidluskollektiive ja muid huviühendusi;
7.2 kindlustab eelpool mainitud ühendustele vajalikud materjalid, ruumid, juhendajad;
7.3 korraldab õppepäevi, seminare, kogemuste vahetamist, ekskursioone jne;
7.4 võimaldab ühenduste juhtidele, õpetajatele, organisaatoritele osavõttu täiendõppest;
7.5 otsib võimalusi taidlus-, huvi- ja õpiringide materiaalseks toetamiseks;
7.6 võimaluste piires toetab ühenduste osavõttu valla, maakonna, vabariiklikest ja välisüritustest;
7.7 teeb koostööd samalaadsete organisatsioonide ja seltsidega nii kodu kui välismaal;
7.8 aitab korraldada ja toetada seltsi liikmete seltsielu;
7.9 seaduses ettenähtud korras võib üles seada omavalitsuse volikogu liikmekandidaate;
7.10 lähtudes seltsi huvidest arendab majanduslikku tegevust ning osutab tasulisi kui ka tasuta teenuseid nii oma liikmetele kui ka asutustele, organisatsioonidele jne.

8.Nende ülesannete täitmiseks on seltsil õigus:

8.1 sõlmida lepinguid asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikutega;
8.2 avada ja sulgeda arvelduskontosid krediidiasutustes ning teostada finantsoperatsioone;
8.3 arendada seltsi huvidest lähtudes majandustegevust kooskõlas kehtiva seadusandlusega;
8.4 võtta tööle kodanikke töölepingu alusel seltsi tegevuse eesmärkide realiseerimiseks;
8.5 omada ja rajada seltsi tegevuseks vajalikke ruume ja ehitisi, vallata, kasutada ja käsutada seltsi eesmärkidele vastavat vara kooskõlas põhikirjaga;
8.6 osutada teenuseid, valmistada ja realiseerida toodangut elanikkonnale, ettevõtetele, organisatsioonidele, iseseisvalt kehtestatud või kokkuleppehindade alusel vastavalt seaduses ettenähtud korrale;
8.7 luua täiendavaid organisatsioone ja allüksusi;
8.8 kompenseerida seltsi liikmetele ülesannete täitmisel tekkivad kulutused.

9. Seltsi liikmed, õigused ja kohustused:

Seltsi liikmeks võivad olla kõik soovijad, kes on vähemalt 16-aastased ja on esitanud sellekohase avalduse ning saanud juhatuse käest nõusoleku.

10. Seltsi liikmel on õigus:

10.1 osaleda kõigis seltsi tegevusvaldkondades;
10.2 võtta osa kõigist seltsi poolt korraldatavatest üritustest;
10.3 valida ja olla valitud seltsi juhtorganitesse;
10.4 seltsist välja astuda, esitades juhatusele vastava kirjaliku avalduse;

11. Seltsi liikmed on kohustatud:

11.1 täitma seltsi põhikirja nõudeid, juhtorganite otsuseid ja korraldusi;
11.2 võtma aktiivselt osa seltsi tegevusest;
11.3 hoidma ja otstarbekalt kasutama seltsile kuuluvaid materiaalseid väärtusi, tekitatud kahju hüvitama juhatuse poolt määratud suuruses ja viisil;
11.4 tasuma kindlaksmääratud ajaks liikmemaksu;
11.5 arendama endas eetilisust, kultuuri ja aatelisust;
11.6 seltsist omal soovil lahkunud isikutele liikmemaksu ei tagastata.

12.Juhtimine:

Seltsi kõrgeimaks organiks on vähemalt kord aastas kokkutulev üldkogu. Erakorraline üldkogu kutsutakse kokku juhatuse või 1/3 seltsi liikmete ettepanekul. Üldkogu on otsustusvõimeline kui osaleb vähemalt ½ liikmetest. Otsuste vastuvõtmiseks on vajalik lihthäälteenamus kvoorumist.

13. Üldkogu pädevus

13.1 põhikirja vastuvõtmine ja selles muudatuste tegemine;
13.2 juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine;
13.3 seltsi eelarve, kulude, tulude aruannete ning muu aruandluse ärakuulamine ning hinnangu andmine;
13.4 seltsi tegevuse põhisuundade kavandamine;
13.5 liikmemaksu määramine;
13.6 seltsi auliikmete valimine;
13.7 seltsi tegevuse reorganiseerimine, lõpetamine;

14.Juhatus

14.1 üldkogu vahelisel ajal juhib seltsi tegevust juhatus. Juhatus võtab vastu otsuseid kõigis seltsi tegevuse küsimustes (v.a. üldkogu pädevusse kuuluvad küsimused)
14.2 juhatus valitakse 3-aastase volituste tähtajaga;
14.3 juhatus kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis;
14.4 seltsi juhatuses on 5 liiget;
14.5 juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega;
14.6 juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled liikmetest;
14.7 seltsi asjaajamiseks võib juhatus määrata ametisse tegevdirektori ja eesmärkide realiseerimiseks teisi töötajaid;
14.7 kui juhatus võtab tööle tegevdirektori, siis delegeeritakse talle osa esimehe kohustusi juhatuse otsusel;
14.8 juhatusel on õigus laiendada isikute ringi, kes omavad allkirjaõigust;
14.9 juhatus kutsub kokku üldkogu;
14.10 juhatuse liikmed valivad enda hulgast seltsi esimehe.
14.11 juhatuse esimees esindab seltsi ainuisikuliselt ning ülejäänud juhatuse liikmed kahekesi koos

15. Seltsi esimees:

15.1 juhib juhatuse tööd 3-aastase volituste tähtajaga;
15.2 koordineerib üldkogu ja juhatuse otsuste täitmist;
15.3 esindab või volitab juhatuse liiget esindama seltsi;
15.4 omab allkirjaõigust;

16. Revisjonikomisjon:

16.1 valitakse volitustega 3 aastaks;
16.2 revisjonikomisjoniliikmed ei või olla seltsi juhatuse liikmed ega seltsi palgalised töötajad:

17.Seltsi vara tekib:

17.1 liikmemaksudest;
17.2 varalistest annetustest ja eraldistest,
17.3 tulust, mida võidakse saada seltsi väljaannete kirjastamisest ja levitamisest, kultuurhariduslike või muude seltsi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;
17.4 muust tulust, mis on vajalik seltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

18. Seltsi tegevuse reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine:

18.1 seltsi reorganiseerimine toimub üldkogu otsusel;
18.2 seltsi reorganiseerimise otsuses nimetatakse seltsi õigusjärglane, kellele lähevad üle seltsi õigused ja kohustused ning tehakse vastavad muutused seltsi põhikirjas;
18.3 reorganiseerimise käigus uue seltsi tekkimist ei loeta seltsi asutamiseks;
18.4 seltsi tegevus lõpetatakse seltsi üldkogu otsusega;
18.5 üldkogu otsusega valitakse likvideerimiskomisjon, volituste tähtajaga mitte vähem kui kaks kuud.

19. Likvideerimiskomisjon:

19.1 lõpetab seltsi toimingud;
19.2 avaldab seltsi tegevuse lõpetamise teate ajalehes;
19.3 kutsub välja võlausaldajad ja rahuldab nende varalised nõuded;
19.4 annab pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle nimekirja kantud mittetulundusühingule või Rakke Vallavalitsusele.

Käesolev põhikiri on muudetud Rakke Valla Hariduse Seltsi üldkoosolekul 12.juunil 2007. aastal.

Uudised

Uudiste arhiiv